Všeobecné záväzné ubytovacie a storno podmienky pre pobyt v penzióne Privat Arcadia Podhájska

OBJEDNAŤ

1. Záujemcovia o pobyt v penzióne Privat Arcadia Podhájska zasielajú nezáväznú objednávku – rezervačný formulár emailom na arcadia@podhajska-ubytovanie.sk alebo sms-kou na číslo +421 903 635 773.

V rezervačnom formuláre je nutné uviesť:

 • Meno hosťa:
 • Adresa hosťa:
 • E-mailová adresa hosťa:
 • Telefónne číslo hosťa:
 • Pôvodný jazyk hosťa:
 • Dátum príchodu:
 • Dátum odchodu:
 • Trvanie rezervácie: 0 dní / 0 nocí
 • Počet dospelých:
 • Vek dospelých:
 • Počet detí:
 • Vek detí:
 • Typ stravovania: Bez stravy
 • Stretnutie na stanici: V cene
 • Prípadne iné špeciálne požiadavky:

2. Po schválení objednávky obdrží klient potvrdenie o predbežnej rezervácii, ID rezervácie a číslo účtu pre platbu zálohy.

podhajska_izba-32

3. K úplnej rezervácii je potrebné uhradiť zálohu, minimalne vo výšky 30% z celkovej sumy za pobyt a to najneskôr do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky (ak sa nedohodne inak; pri pobytoch s blížiacim sa dátumom nástupu úhrada zálohy aj do 24 hodín). Po obdržaní platby zasielame potvrdzujúci email príp. sms. Zvyšných 70% uhradí klient v deň nástupu na pobyt.

4. V prípade neuhradenia zálohy v stanovenom termíne bude klient opakovaneoslovený s výzvou k platbe (telefonicky, sms-kou alebo emailom). Ak klient do 24 hodín nezareaguje na výzvu, rezervácia automaticky prepadá v prospech ďalšieho záujemcu. Záväzná rezervácia je platná až po prijatí zálohy.

UPOZORNENIE!

Aby nedošlo k zrušeniu rezervácie v dôsledku omeškania na strane pošty, resp. banky, odporúčame zákazníkom poslať emailom kópiu dokladu o zaplatení. Po obdržaní platby zasielame potvrdzujúci email príp. sms.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt. V tomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie v inom termíne alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.

6. V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie ubytovaných osôb, ani osobných vecí hostí.

7. Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 14. hodina prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu je do 10. hodiny posledného dňa pobytu. Ubytovací čas je medzi 14:00 – 18:00. Iný čas nástupu na pobyt, ako je uvedené vyššie, je nutné dohodnúť s personálom.

Po 18:00 hodine (ak klient neiformuje o svojom neskoršom príchode) môže penzión izbou disponovať a znovu predať.Nedodržanie dohodnutého nástupu na pobyt je považované za stornovanie pobytu zo strany klienta.

UPOZORNENIE!

Nástup na pobyt najskôr 14.00 a odubytovanie po 10.00 môže byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej ubytovacej kapacitev daný deň. Pri nedodržaní odubytovacej hodiny sa účtuje zákazníkovi za každú začatú hodinu po 10:00 suma 5,- Eur.

8. Privat Arcadia si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje Všeobecné záväzné ubytovacie podmienky alebo ubytovací poriadok Privatu Arcadia, ak zákazník spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné. Zároveň si penzión vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.

9. Ak hosť požiadal o predĺženie pobytu, môže mu penzión ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

STORNO PODMIENKY 

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, mailom prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia na adresu prevádzkovateľa (pre zamedzenie nejasností odporúčame overiť doručenie telefonicky).

Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:

 • 60 – 30 dní pred nástupom 30% ceny pobytu,
 • 30 – 6 dní pred nástupom 50% ceny pobytu,
 • 5 – 1 dní pred nástupom 80% ceny pobytu,
 • v deň nástupu 100% ceny pobytu.

So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu menej než 30 dní pred nástupom, zníženie počtu osôb.).

Pri nižšom počte osôb na izbe (príp. v celom objekte pokiaľ bol rezervovaný), než bolo dohodnuté, platí zákazník vyššiu cenu. Odporúčame klientom, aby o tejto skutočnosti bezodkladne informovali penzión a dohodli sa na ďalšom postupe.

V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu (napr. kvôli nepriaznivému počasiuai.), nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

Zákazník potvrdením objednávky (emailom, písomne, faxom, úhradou zálohy, resp. za pobyt, súhlasným konaním alebo osobnou dohodou) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky Všeobecných záväzných ubytovacích a storno podmienok ako aj ubytovací poriadok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia.

Arcadia_Podhajska_02

 

Dokument nadobúda platnosť 15.03.2015

Serhii Kardsevych, majiteľ penziónu

OBJEDNAŤ

Kolektív Privatu Arcadia vopred d´akuje za Vašu návštevu a želá Vám príjemný pobyt!